Regelementen en Downloads

Reglementen & Downloads

Als onderwijsinstelling heeft Marlijn Academie haar gedragscode en alle andere reglementen vastgelegd in het deelnemerstatuut en de onderwijsexamenreglement (OER)
Deze zijn geldig is voor alle deelnemers, medewerkers en docenten/partners. Ook vindt u andere relevante downloads op deze pagina.

3 april 2017 is het rapport ‘Staat van de instelling’ Marlijn Academie vastgesteld. De conclusies in dit rapport zijn ronduit lovend. Zo stelt de Inspectie vast dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau voldoende (in de tabel zelfs goed) is, aan alle kernaspecten wordt voldaan, men geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs ziet en worden alle deelgebieden (onderwijsproces, examinering, diplomering en naleving van de wettelijke vereisten) ook als voldoende beoordeeld. Hieronder vindt u de samenvatting en het volledige rapport.

 1. Samenvatting Rapport onderzoek naar de Staat van de Instelling Marlijn Academie 30UW (3 jaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, 3 april 2017)
 2. Volledig Rapport van de onderwijsinspectie naar de Staat van de Instelling Marlijn Academie 30UW (3 jaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, 3 april 2017)
 3. ISO certificaat 9001- 9015  – Marlijn Academie & 3Antonius zijn ook trots op het behaalde ISO 9001-9015 dat zij mei 2018 hebben behaald.
 4. Eerste landelijke uitgereikte praktijkverklaring in het mbo, tekst BN de Stem en SBB
 5. Beschrijving mbo-oefenhoeve 3Antonius, Dit is onze bijzondere mbo-oefenhoeve voor schooluitvallers van mbo en vso, die toch willen leren en zich willen voorbereiden op een (betaalde) reguliere baan, voor bijzondere Arbeidsparticipatie
 6. Overzicht alle actieve HKS crebo erkenningen – Bijgevoegd alle 144 OVO en BBL mbo-opleidingen die men kan volgen bij Marlijn Academie, en of die beschikbaar zijn voor het behalen van een praktijkverklaring.
 7. Het deelnemerstatuut – Uw rechten en plichten als deelnemer, leerling in een MBO opleiding binnen Marlijn Academie
 8. Examinering oftewel OER (Onderwijs Examen Reglement) – Alle informatie en regels over examens
 9. Reglement Commissie van Bezwaar Examens – Bij bezwaar tegen de wijze waarop een beoordeling is uitgevoerd
 10. Reglement Commissie van Beroep Examens – bezwaar op de uitspraak van de commissie van Bezwaar Examens
 11. Reglement Klachtencommissie  voor alle overige niet examen gerelateerde klachten
 12. Privacyreglement – laat zien hoe Marlijn Academie voldoet aan de AGV regelgeving
 13. Meldcode voor agressie, (huiselijk) geweld en (kinder)mishandeling – Bij signalen van agressie, of (huishoudelijk) geweld
 14. Meldplicht bij vermoeden van seksueel misbruik in onderwijs – Bij signalen van ongewenst gedrag.
 15. Vertrouwenspersoon – met hem kan je spreken over ongewenst gedrag.
 16. Studieloopbaanbegeleider – voor begeleiding en vragen over uw studiekeuzes
 17. Passend onderwijs – Voor deelnemers met een beperking, afstand tot de arbeidsmarkt of gedragsstoornis die willen studeren
 18. Brochure Marlijn Academie – Voor meer informatie over de aanpak en werkwijze van Marlijn Academie
 19. Brochure Boris – voor deelnemers die (nog) geen (volledige) MBO opleiding kunnen volgen, maar wel delen van een opleiding willen behalen. Caseverslag pilot Boris
 20. Brochure Antonius College: de BBL leerroute om succesvolle reguliere arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen
 21. Schema naar Arbeid –  Hoe u Boris en MBO BBL opleiding kan inzetten om mensen met een beperking te helpen naar reguliere arbeid en een diploma
 22. De AcdB leerroute naar arbeid – hoe de korste weg naar arbeid voor mensen met een beperking kan lopen via de ‘omweg’ van de Antonius Hoeve
 23. Algemene Voorwaarden – bevat de Algemene Voorwaarden van Marlijn Academie voor de partijen waarmee ze samenwerkt.
 24. Gedragscode                            – Hoe gedragen we ons en hoe gaan we met elkaar om
 25. Verslag van werkzaamheden 2018-2019   bevat de opleidingen & rendementen en werkzaamheden van Marlijn Academie
 26. Verslag van werkzaamheden 2019-2020   bevat de opleidingen & rendementen en werkzaamheden van Marlijn Academie. Bijlage 2
 27. Deelname Onderwijsinspectie Themaonderzoek: Versterking kwaliteitsborging, zelfbeoordeling en verbetering, mei 2019,
 28. Overzicht > 130 MBO opleidingen, Crebo Erkenningen in de Herziene Kwalificatie Structuur (HKS) Marlijn Academie
 29. Algemene Voorwaarden NRTO – Marlijn Academie hanteert richting consumenten de algemene voorwaarden van NRTO, waar Marlijn Academie ook lid van is.
 30. Keurmerk NRTO – Marlijn Academie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van NRTO en beschikt het kwaliteits keurmerk NRTO
 31. Keurmerk Blik op werk – Marlijn Academie getuigt met haar Blik op Werk keurmerk dat zij gespecialiseerd is in de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.