Reglementen & Downloads

Als onderwijsinstelling heeft Marlijn Academie haar gedragscode en alle andere reglementen vastgelegd in het deelnemerstatuut en de onderwijsexamenreglement (OER)
Deze zijn geldig is voor alle deelnemers, medewerkers en docenten/partners. Ook vindt u andere relevante downloads op deze pagina.

3 april 2017 is het rapport ‘Staat van de instelling’ Marlijn Academie vastgesteld. De conclusies in dit rapport zijn ronduit lovend. Zo stelt de Inspectie vast dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau voldoende (in de tabel zelfs goed) is, aan alle kernaspecten wordt voldaan, men geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs ziet en worden alle deelgebieden (onderwijsproces, examinering, diplomering en naleving van de wettelijke vereisten) ook als voldoende beoordeeld. Hieronder vindt u de samenvatting en het volledige rapport.

 1. Definitief rapport vierjaarlijks onderzoek (vierjaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie 2021)
 2. Samenvatting definitief rapport vierjaarlijk onderzoek (2021)
 3. Verslag van werkzaamheden 2021-2022
 4. Gedragscode (versie 2021)
 5. 188 HKS erkenningen Marlijn Academie (per 1 juli 2022)
 6. Samenvatting Rapport onderzoek naar de Staat van de Instelling Marlijn Academie 30UW (3 jaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, 3 april 2017)
 7. Volledig Rapport van de onderwijsinspectie naar de Staat van de Instelling Marlijn Academie 30UW (3 jaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, 3 april 2017)
 8. Conceptrapport vierjaarlijks onderzoek Marlijn Academie 
 9. ISO certificaat 9001- 9015  – Marlijn Academie & 3Antonius zijn ook trots op het behaalde ISO 9001-9015 dat zij april 2021 hebben behaald.
 10. Eerste landelijke uitgereikte praktijkverklaring in het mbo, tekst BN de Stem en SBB
 11. Voor deelnemers die (nog) geen (volledige) MBO opleiding kunnen volgen, maar wel delen van een opleiding willen behalen. Caseverslag West Brabant
 12. Overzicht alle actieve HKS crebo erkenningen – Bijgevoegd alle 144 OVO en BBL mbo-opleidingen die men kan volgen bij Marlijn Academie, en of die beschikbaar zijn voor het behalen van een praktijkverklaring.
 13. Het deelnemerstatuut – Uw rechten en plichten als deelnemer, leerling in een MBO opleiding binnen Marlijn Academie
 14. Examinering oftewel OER (Onderwijs Examen Reglement) – Alle informatie en regels over examens
 15. Reglement Commissie van Bezwaar Examens – Bij bezwaar tegen de wijze waarop een beoordeling is uitgevoerd
 16. Reglement Commissie van Beroep Examens – bezwaar op de uitspraak van de commissie van Bezwaar Examens
 17. Reglement Klachtencommissie  voor alle overige niet examen gerelateerde klachten
 18. Privacyreglement – laat zien hoe Marlijn Academie voldoet aan de AGV regelgeving
 19. Meldcode voor agressie, (huiselijk) geweld en (kinder)mishandeling – Bij signalen van agressie, of (huishoudelijk) geweld
 20. Meldplicht bij vermoeden van seksueel misbruik in onderwijs – Bij signalen van ongewenst gedrag.
 21. Vertrouwenspersoon – met hem kan je spreken over ongewenst gedrag.
 22. Studieloopbaanbegeleider – voor begeleiding en vragen over uw studiekeuzes
 23. Passend onderwijs – Voor deelnemers met een beperking, afstand tot de arbeidsmarkt of gedragsstoornis die willen studeren
 24. Brochure Marlijn Academie – Voor meer informatie over de aanpak en werkwijze van Marlijn Academie
 25. Brochure Antonius College: de BBL leerroute om succesvolle reguliere arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen
 26. Algemene Voorwaarden – bevat de Algemene Voorwaarden van Marlijn Academie voor de partijen waarmee ze samenwerkt.
 27. Gedragscode                            – Hoe gedragen we ons en hoe gaan we met elkaar om
 28. Verslag van werkzaamheden 2018-2019   bevat de opleidingen & rendementen en werkzaamheden van Marlijn Academie
 29. Verslag van werkzaamheden 2019-2020   bevat de opleidingen & rendementen en werkzaamheden van Marlijn Academie. Bijlage 2
 30. Deelname Onderwijsinspectie Themaonderzoek: Versterking kwaliteitsborging, zelfbeoordeling en verbetering, mei 2019,
 31. Overzicht > 176 MBO opleidingen, Crebo Erkenningen in de Herziene Kwalificatie Structuur (HKS) Marlijn Academie
 32. Algemene Voorwaarden NRTO – Marlijn Academie hanteert richting consumenten de algemene voorwaarden van NRTO, waar Marlijn Academie ook lid van is.
 33. Keurmerk NRTO – Marlijn Academie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van NRTO en beschikt het kwaliteits keurmerk NRTO
 34. Keurmerk Blik op werk – Marlijn Academie getuigt met haar Blik op Werk keurmerk dat zij gespecialiseerd is in de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 35. De toekomst is er al.