Document Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon van Marlijn Academie verricht zijn of haar werkzaamheden in opdracht van het bevoegd gezag en neemt een onafhankelijke positie in binnen Marlijn Academie. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de klager (deelnemer, medewerker, docent/trainer of anderszins verbonden individu) begeleiden in het proces of haar klacht weg te nemen. De vertrouwenspersoon breng op basis van de informatie van de klager de klacht in kaart, informeert de klager over mogelijke vervolgs stappen en stimuleert de klager tot actie als daar aanleiding toe is.

Het vertrouwenswerk is niet alleen gericht tegen discriminatie, (seksuele) intimidatie en (huishoudelijk) geweld. Ook andere vormen van ongewenst gedrag zoals (digitale) pesterijen, homo intimidatie, discriminatie en dergelijke behoren tot het terrein van de klager . De vertrouwenspersoon zal vertrouwelijk omgaan met de informatie en gegevens van de gepeste deelnemer. De vertrouwenspersoon legt een dossier aan. De dossiers worden na drie jaar vernietigd door de vertrouwenspersoon.

 

8.1         Benoeming;

8.1.1     De eindverantwoordelijke van Marlijn Academie benoemt een vertrouwenspersoon.

8.1.2.    De eindverantwoordelijke van Marlijn Academie draagt er zorg voor dat eenieder binnen het opleiding op  
              de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon, de naam en de bereikbaarheid.

8.1.3     De eindverantwoordelijke van het instituut stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taken naar  behoren te verrichten.

 

8.2         Taken en bevoegdheden;

8.2.1     De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de opvang van de deelnemer of leerling die te maken heeft (gehad) met ongewenste omgangsvormen voor zover hierbij sprake is van gedragingen of handelingen door een (ex-)deelnemer, medewerker, directielid, lid van het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor Marlijn Academie, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van Marlijn Academie.

De gedragingen die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn:

–        (seksuele) intimidatie,

–        discriminatie,

–        pesten,

–        agressie, (huishoudelijk) geweld en (kinder)mishandeling,

–        veiligheid & intregiteit

 

8.2.2     De vertrouwenspersoon gaat na of intern een oplossing kan worden bereikt door middel van een gesprek tussen de klager en de andere partij, of door bemiddeling, door een gesprek met de eindverantwoordelijke of anderszins.

8.2.3     De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht en hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure alsmede bij het eventueel doen van aangifte bij de politie.

8.2.4     De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg en ondersteunt de klager desgewenst bij het inschakelen van deze instanties.

8.2.5     De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag of de instituut eindverantwoordelijke te nemen besluiten.

8.2.6     De vertrouwenspersoon voorziet in de ‘nazorg’ ten aanzien van de klager.

 

8.3         Rechtspositie;

8.3.1      Het bevoegd gezag ziet erop toe dat werknemers niet in hun rechtspositie of werksituatie worden benadeeld door het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon.

 

 

8.4         Verantwoording;

8.4.1     De vertrouwenspersoon is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.

 

8.5         Wat kan de deelnemer van de vertrouwenspersoon verwachten?

8.5.1     De vertrouwenspersoon:

–                neemt uw verhaal serieus;  

–                is integer;

–                gaat zorgvuldig met de informatie om;

–                informeert u over de wegen die openstaan (waaronder bemiddeling);

–                steunt u bij het zoeken naar een oplossing;

–                helpt u bij het opstellen van een klacht;

–                begeleidt u tijdens de klachtprocedure.  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Marlijn Academie.

 

Deze informatie kunt u ook terugvinden in hoofdstuk 7 van het deelnemersstatuut (ongewenste omgangsvormen).

De gegevens van de vertrouwenspersoon van Marlijn Academie vindt u onder artikel 11 van de OER.

U kunt ook een brief sturen naar:

 

Marlijn Academie

De Langeweg 22

4771 RB Langeweg

tel 0168-331700

t.a.v. de vertrouwenspersoon.

 

zie ook 

  1. Meldcode voor agressie, (huiselijk) geweld en (kinder)mishandeling
  2. Studieloopbaanbegeleider
  3. Passend onderwijs
  4. Reglement Klachtenprocedure
  5. Deelnemerstatuut