Marlijn Academie | uw eigen erkende opleiding
rss
Marlijn academie
De gouden oplossing,
waardoor iedereen kan excelleren

Reglementen & Downloads

Als onderwijsinstelling heeft Marlijn Academie haar gedragscode en alle andere reglementen vastgelegd in het deelnemerstatuut en de onderwijsexamenreglement (OER)
Deze zijn geldig is voor alle deelnemers, medewerkers en docenten/partners. Ook vindt u andere relevante downloads op deze pagina. 

3 april 2017 is het rapport 'Staat van de instelling' Marlijn Academie vastgesteld.  De conclusies in dit rapport zijn ronduit lovend. Zo stelt de Inspectie vast dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau voldoende (in de tabel zelfs goed) is, aan alle kernaspecten wordt voldaan, men geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs ziet en worden alle deelgebieden (onderwijsproces, examinering, diplomering en naleving van de wettelijke vereisten) ook als voldoende beoordeeld. Hieronder vindt u de samenvatting en het volledige rapport.

Hierin vindt u ondermeer:

 1. Samenvatting Rapport onderzoek naar de Staat van de Instelling Marlijn Academie 30UW (3 jaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, 3 april 2017)
 2. Volledig Rapport van de onderwijsinspectie naar de Staat van de Instelling Marlijn Academie 30UW (3 jaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, 3 april 2017)
 3. Overzicht alle actieve HKS crebo erkenningen - de mogelijke MBO opleidingen die men kan volgen bij Marlijn Academie
 4. Het deelnemerstatuut - Uw rechten en plichten als deelnemer, leerling in een MBO opleiding binnen Marlijn Academie
 5. Examinering oftewel OER (Onderwijs Examen Reglement) - Alle informatie en regels over examens
 6. Reglement Commissie van Bezwaar Examens - Bij bezwaar tegen de wijze waarop een beoordeling is uitgevoerd
 7. Reglement Commissie van Beroep Examens - bezwaar op de uitspraak van de commissie van Bezwaar Examens
 8. Reglement Klachtencommissie - voor alle overige niet examen gerelateerde klachten
 9. Meldcode voor agressie, (huiselijk) geweld en (kinder)mishandeling – Bij signalen van agressie, of (huishoudelijk) geweld
 10. Vertrouwenspersoon – met hem kan je spreken over ongewenst gedrag.
 11. Studieloopbaanbegeleider - voor begeleiding en vragen over uw studiekeuzes
 12. Passend onderwijs - Voor deelnemers met een beperking, afstand tot de arbeidsmarkt of gedragsstoornis die willen studeren
 13. Brochure Marlijn Academie - Voor meer informatie over de aanpak en werkwijze van Marlijn Academie
 14. Brochure Boris - voor deelnemers die (nog) geen (volledige) MBO opleiding kunnen volgen, maar wel delen van een opleiding willen behalen
 15. Brochure Antonius College: de BBL leerroute om succesvolle reguliere arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen
 16. Schema naar Arbeid -  Hoe u Boris en MBO BBL opleiding kan inzetten om mensen met een beperking te helpen naar reguliere arbeid en een diploma
 17. De AcdB leerroute naar arbeid - hoe de korste weg naar arbeid voor mensen met een beperking kan lopen via de 'omweg' van de Antonius Hoeve
 18. Beschrijving Triple Antonius, voor bijzondere Arbeidsparticipatie
 19. Algemene Voorwaarden - bevat de Algemene Voorwaarden van Marlijn Academie voor de partijen waarmee ze samenwerkt.
 20. Gedragscode                            – Hoe gedragen we ons en hoe gaan we met elkaar om
 21. Verslag van Werkzaamheden 2015-2016 - bevat de opleidingen & rendementen en werkzaamheden van Marlijn Academie
 22. Update verslag van Werkzaamheden oktober 2016
 23. Overzicht MBO opleidingen, Crebo Erkenningen in de Herziene Kwalificatie Structuur (HKS) Marlijn Academie
 24. Algemene Voorwaarden NRTO - Marlijn Academie hanteert richting consumenten de algemene voorwaarden van NRTO, waar Marlijn Academie ook lid van is.
 25. Keurmerk NRTO - Marlijn Academie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van NRTO en beschikt het kwaliteits keurmerk NRTO
 26. Keurmerk Blik op werk - Marlijn Academie getuigt met haar Blik op Werk keurmerk dat zij gespecialiseerd is in de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 27. ISO certificaat 9001- 9015  - Marlijn Academie & 3Antonius zijn ook trots op het behaalde ISO 9001-9015 dat zij mei 2018 hebben behaald.